آلبوم تصاویر موسسه

_

اموزش و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و زنان نیازمند

ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

کمک به فروش محصولاتی که زنان سرپرست خانوار درست میکنند.

توزیع سبد ارزاق و نوشته ابزار بین مددجویان و افراد نیازمند

توزیع غذای گرم در مناطق حاشیه ای شهر زاهدان بین افراد نیازمند و بی بضاعت

بردن مددجویان به سفر زیارتی سیاحتی به مشهد مقدس